OPPDRAGSVILKÅR

STANDARD OPPDRAGSVILKÅR

1. INNLEDNING

Følgende innholde våre vilkår for å påta oss advokatoppdrag. Videre gis informasjon om en del av våre rutiner samt øvrige opplysninger som kan være av betydning for våre klienter.
Grunnleggende for utøvelsen av vår virksomhet er at vi skal ivareta klientenes interesser på best mulig måte.

2. SAKSANSVARLIG ADVOKAT

Det er angitt hvem som er ansvarlig advokat i oppdragsbekreftelsen. Andre advokater, advokatfullmektiger og annet personale vil bli benyttet som saksbehandler(e) hvor dette anses hensiktsmessig.

3. SALÆR

Vårt salær er ikke betinget av saksutfallet, og skal betales uavhengig av om saken avsluttes. Vårt salær beregnes normalt på grunnlag av den tid advokaten(e) har brukt på oppdraget og på grunnlag av den til enhver tid gjeldende timesats. Timesatser for saksansvarlig advokat og saksbehandler blir ordinært oppgitt i vår oppdragsbekreftelse, og oversikt over timesatsene vil på forespørsel bli tilsendt. Vi forbeholder oss rett til å endre timesatsene med virkning også for påbegynte oppdrag. Videre vil vi fakturere for utgifter og utlegg nevnt i pkt. 4, samt merverdiavgift.
Ved salærberegningen kan vi videre ta hensyn til oppdragets kompleksitet og intensitet, eventuell gjenbruk av tidligere utført spesialistarbeid, de involverte verdier og det resultat som oppnås. Om klienten ønsker det, vil vi inngå forhåndsavtale om salærberegningen. Et estimat for vårt totale salærkrav for hele oppdraget er kun ment å være veiledende for budsjettering, og må ikke oppfattes som en fast pris med mindre annet er skriftlig avtalt. I saker hvor det er gitt en fast pris for hele oppdraget, men oppdraget uavhengig av årsak ikke avsluttes, forbeholder vi oss retten til å fakturere opp til det avtalte beløp basert på antall timer brukt på saken og pådradde utgifter og utlegg.
Vi legger til grunn at klienten ikke har forsikringsordninger som dekker hele eller deler av vårt salær eller eventuelt ansvar for motpartens utgifter. Vi ber om at det opplyses dersom klienten har forsikring eller det er ønskelig at vi undersøker en om en forsikring kommer til anvendelse i den aktuelle sak.

4. UTGIFTER OG UTLEGG

Gjennom hele oppdraget er vi berettiget til å pådra på klientens vegne de utgifter og utlegg som er nødvendige i den aktuelle saken, med mindre vi bli instruert om det motsatte. Vi vil konsultere klienten før det pådras betydelige utgifter eller utlegg. Vi vil ikke beregne noe påslag eller tillegg ved fakturering av utgifter og utlegg, med unntak av pliktig merverdiavgift.

Dersom vi engasjerer konsulenter, eksperter, utenlandske advokater eller andre tredjeparter på klientens vegne, gjør vi det som klientens representant, og klienten er selv ansvarlig for tredjepartens honorar, øvrige kostnader og eventuelle avgifter. Dette gjelder uten hensyn til hvorvidt tredjepartens honorar eller utgifter faktureres direkte til eller via oss.

5. KOSTNADER VED TVIST

I forbindelse med tvister må klienten være oppmerksom på følgende:
Klienten plikter å betale våre regninger uavkortet, uavhengig av det saksomkostningskrav som fremmes mot motparten. Vi nevner at det av ulike grunner kan være aktuelt å kreve et lavere beløp tilkjent fra motpart enn hva saken faktisk koster. Selv om saken vinnes, er det ikke sikkert at motparten pålegges eller er i stand til å betale saksomkostninger. Videre kan en inndrivelse ta lang tid. Klienten må således i alle tilfelle være forberedt på å betale våre regninger fullt ut. Hvis saken ikke vinnes, kan klienten bli pålagt å betale motpartens saksomkostninger i tillegg til sine egne.

6. FORSKUDDSINNBETALINGER

Vi forbeholder oss å kunne kreve innbetaling til vår klientkonto forskudd på beregnet salær, utgifter og utlegg (herunder kostnader og utlegg til tredjeparter)og merverdiavgift. En forespørsel om innbetaling av forskudd må ikke forstås som et estimat eller tak for vårt salær, kostnader eller merverdiavgift. Innbetalinger kan benyttes til dekning av enhver regning fra oss til klienten, med mindre innbetalingen er gjort med et annet spesifikt formål. Denne bestemmelse innvirker ikke på klientens adgang til å bestride størrelsen på vår regning.

7. FAKTURERING

Normalt faktureres det månedlig. Hvis klienten har spesielle ønsker vedrørende fakturering, ber vi om at dette blir meddelt slik at vi kan vurdere ønskene før arbeidet påbegynnes.

8. BETALING

Vi forbeholder oss å beregne renter dersom en faktura ikke blir betalt innen den oppgitte forfallsdato, som normalt er 10 dager. Renter vil bli beregnet etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100.

9. KOMMUNIKASJON

Vi vil kommunisere med klienten eller den klienten utpeker som kontaktperson i hver enkelt sak. Vi ber om at det gis beskjed dersom saken er underlagt spesiell konfidensialitet eller det kun er bestemte personer som har myndighet til å diskutere forholdet eller å kommunisere med oss. Normalt kommuniserer vi med vår klienter via e-post, som imidlertid ikke er noen sikker kommunikasjonsform. Hvis det er ønskelig med spesielle forholdsregler vedrørende sikkerhet, ber vi om at dette formidles til saksansvarlig advokat.

10. PARTSFORHOLD OG TREDJEPARTER - ANSVAR

Rådgivning fra saksansvarlig advokat er kun gitt til den klient som er navngitt i oppdragsbekreftelse eller på annen måte, og vi fraskriver oss ethvert ansvar i forhold til tredjepersoner som måtte ha tilgang til resultatene av rådgivningen. Hvis en tredjepart anmoder om adgang til å benytte seg av vår rådgiving gitt overfor en klient, vil dette bli vurdert men vi forbeholder oss å kunne avslå en slik forespørsel.
Vår kvalifiserte rådgivning avgrenses til forhold vedrørende norsk rett, herunder også EU/EØS-rett. Vi har ikke ansvar for tjenester eller råd gitt av konsulenter, eksperter, utenlandske advokater eller andre tredjeparter, selv om de er valgt/eller instruert av oss på klientens vegne.

11. KOMMERSIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Ofte driver flere av våre klienter virksomhet innenfor samme eller tilstøtende områder. Inntil annet måtte være skriftlig avtalt, forbeholder vi oss retten til å bistå flere slike klienter. Vi vil selvfølgelig ivareta våre profesjonelle plikter mht interessekonflikter og mht konfidensialitet nærmere angitt nedenfor.

12. KONFIDENSIALITET OG OFFENTLIGHET

Vi skal beskytte og bevare taushet om konfidensiell informasjon mottatt fra våre klienter, med mindre klienten gir oss beskjed om annet. Tilsvarende kan vi ikke bruke til en klients fordel konfidensiell informasjon som vi har mottatt i andre oppdrag.
Ved noen anledninger blir vi bedt om å gi eller ønsker vi selv å gi informasjon om advokater eller advokatkontoret, saker eller transaksjoner som vi har behandlet. Uten hinder av taushets- eller diskresjonsplikt vil vi da kunne gi slike opplysninger som allerede er kjent innen vedkommende bransje om de involverte parter forretningsområder, sakens art eller transaksjonens verdi samt når den ble gjennomført. I tillegg vil vi opplyse om hvilken part det er vi har bistått, hvis vi ikke forstår at dette i det aktuelle tilfellet i seg selv er konfidensielt. Vi ber om beskjed hvis noe av dette ikke er akseptabelt.

13. SAKSDOKUMENTER

Hvis ikke annet er avtalt, blir saksdokumentene lagret hos oss i 10 år etter sakens avslutning. Deretter vil papirdokumentene normalt bli makulert. Dokumenter kan også bli oppbevart elektronisk. Dokumenter som er særskilt deponert hos oss omfattes ikke av rutinemessig makulering.
Vi beholder opphavsretten til dokumenter utarbeidet av oss. Klienten har rett til å benytte dokumentene til det formål de er utarbeidet for.

14. KLAGE

Vi vil behandle en klage eller reklamasjon over det arbeid vi har utført meget alvorlig. Vi vil foreta grundige undersøkelser og gi rask tilbakemelding. En klage bør adresseres til saksansvarlig advokat. Vi viser også til pkt. 16.

15. AVSLUTNING AV OPPDRAGET

Klienten kan til enhver tid avslutte vårt oppdrag, dersom ikke annet er avtalt eller følger av forpliktelser overfor andre. Vi har ensidig rett til å avslutte vårt arbeid med saken i de tilfelle som er angitt i Regler for god advokatskikk. Klienten er forpliktet til å betale våre regninger, uavhengig av hvem som avslutter engasjementet. I påvente av betaling av vårt krav har vi, med mindre klienten står i fare for å lide rettstap, tilbakeholdsrett i alle dokumenter og eventuelle andre verdier som vi har i vår besittelse.

16. MEDLEMSKAP I DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Våre advokater, herunder saksansvarlig advokat, er medlemmer i Den norske Advokatforening. Vi skal i all vår virksomhet overholde Regler for god advokatskikk, som er utarbeidet av Den norske Advokatforening og dessuten er fastsatt som offentlig forskrift i medhold av domstolene.
Evetuell klage over vår salærberegning eller vedrørende god advokatskikk kan fremmes overfor Den norske Advokatforenings disiplinærutvalg.

17. ENDRINGER

Vi forbeholder oss retten til å endre eller supplere disse bestemmelsene, enten på generelt grunnlag eller i relasjon til en enkelt sak. Endringer kan ikke settes i verk før klienten har fått skriftlig varsel.

18.  LOVVALGSREGLER OG VERNETING

Ethvert avtaleforhold mellom oss og våre klienter (og eventuelle tilhørende enheter) vedrørende våre tjenester og ethvert søksmål eller krav i den forbindelse reguleres i sin helhet av norsk rett.
Bergen Tingrett er verneting for enhver tvist som springer ut av avtaleforholdet.