PERSONSKADE

YRKESSKADE

Yrkesskader er skader som inntreffer i en arbeidssituasjon. Hovedregelen er at skader eller sykdommer som oppstår i en arbeidssituasjon, er å regne som yrkesskader. Det er likevel en del unntak, feks for belastningslidelser som utvikler seg over tid.
Yrkesskade gir deg særlige rettigheter i forhold til NAV og forsikring.  Du er med andre ord bedre stilt enn de som påføres tilsvarende skader utenfor en arbeidssituasjon. Arbeidsgiver er pålagt å tegne forsikring for yrkesskade, jfr. lov om yrkesskadeforsikring. Erstatning ytes uavhengig av skyld.
Ved yrkesskader, skal du i utgangspunktet ha dekket det økonomiske tapet du påføres. Det innebærer at du skal stilles i samme økonomiske posisjon som om yrkesskaden ikke hadde inntruffet. Dersom yrkesskaden medfører at du taper inntekter, skal forsikringsselskapet dekke differansen mellom den inntekt du ville hatt uten skaden og den inntekt (sykepenger/trygdeytelser/delvis lønn) du faktisk har med skaden. Også ekstrautgifter yrkesskaden medfører skal dekkes. Dersom skaden er betydelig og varig, vil du kunne ha krav på menerstatning.
Erstatningsberegningen ved yrkesskader, foretas ut fra en konkret vurdering av hver enkelt skadelidts situasjon. Det skjer således en individuell og konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Erstatningsutmålingen er likevel delvis standardisert, jf. reglene i forskrift om standardisert utmåling av yrkesskader.
Det oppstår ofte komplekse rettslige spørsmål i tilknytning til yrkesskadesaker. Det er derfor være lurt å ta kontakt med advokat kort tid etter skaden, slik at meldefrister overholdes. Normalt vil utgifter til advokat bli dekket av den obligatoriske forsikringen alle arbeidsgivere er forpliktet til å tegne.

TRAFIKKSKADE

Dersom du har blitt utsatt for en trafikkskade og påført en personskade, har du krav på erstatning. Dette gjelder selv om ingen kan klandres for ulykken, ja til og med om ulykken skyldes din egen feil. Dersom du har medvirket til din egen skade ved såkalt grov uaktsomhet, kan du få redusert erstatningen.
Alle kjøretøyer er pålagt å ha en forsikring i henhold til bilansvarsloven som skal dekke skade kjøretøyet volder. Dersom du er påført skade som følge av en trafikkulykke, dekkes inntektstap, utgifter og tapt livsutfoldelse gjennom forsikringen. Dersom eier av kjøretøyet ikke har tegnet forsikring, har den som blir skadet rett til erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen. Dette er en «forsikringspool» som dekker trafikkskader i tilfeller der det av ulike grunner ikke foreligger gyldig bilansvarsforsikring.
Det er viktig å melde fra om trafikkskader så snart som mulig. Skademelding skal sendes til forsikringsselskapet så snart som mulig..
Er du påført en trafikkskade, har du krav på å få dekket utgifter til advokat under erstatningsutmålingen under bilansvarsforsikringen. Du betaler derfor normalt ikke selv for advokatens arbeid; dette dekkes av bilansvarsforsikringen.

PASIENTSKADEERSTATNING

Dersom du har blitt utsatt for feilbehandling og påført en pasientskade, har du krav på erstatning. Erstatningen ytes fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som er et statlig organ. Erstatning for pasientskaden skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap, samt tap av livsutfoldelse.
Hvis du er påført en pasientskade, har du krav på å få dekket utgifter til advokat etter pasientskadeloven. Du betaler derfor normalt ikke for advokatens arbeid; dette dekkes av NPE.
Nedenfor omtales hovedreglene knyttet til pasientskadeerstatning. En grundigere fremstilling av reglene om pasientskader finner du i brosjyren ”Pasientskade – din rett til erstatning”.
Skaden må skyldes behandlingen
Det må foreligge en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging, fornklet sagt feilbehandling. Både offentlig og privat helsebehandling dekkes. En skade kan være både forbigående og varig. Dersom skaden skyldes den grunnsykdommen/grunnlidelsen, foreligger ikke grunnlag for pasientskadeerstatning.
Svikt i behandlingen
For at du skal ha krav på pasientskadeerstatning, må skaden som hovedregel skyldes svikt ved behandlingen, alstså feilbehandling. I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt i behandlingen, vil det normalt ikke være grunnlag for erstatning.
Dersom skaden er spesielt stor eller uventet, kan det i unntakstilfeller ytes erstatning selv om det ikke har skjedd noen feilbehandling.
Økonomisk tap
Skaden må ha ført til et økonomisk tap. Erstatningen fra NPE skal kompensere inntektstap, ekstrautgifter pasientskaden medfører, samt tapt livsutfoldelse (menerstatning). I tilfeller der noen dør etter en pasientskade, kan det gis erstatning for tap av forsørger.
Dersom det feilbehandlingen ikke medfører et økonomisk tap, foreligger ikke grunnlag for erstatning.

Foreldelse
Dersom du har vært utsatt for en pasientskade,må du søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden.

Petter Rysst

advokat
Se full CV

Per Sætersdal

Advokat
Se full CV