BOLIG & EIENDOM

Fast eiendom er kjerneområdet i vår virksomhet og vi har solid kompetanse og lang erfaring med rådgivning og tjenesteyting innen hele spekteret av fast eiendom og eiendomsrettslige forhold. Vi bistår privatpersoner, sameier, borettslag og bedrifter.

TVISTER VED KJØP OG SALG AV BOLIG

Kjøp og salg av fast eiendom omhandler store verdier. Tvist oppstår ofte når kjøper mener boligen ikke oppfyller de forventningene selger ga ved kjøpet. De fleste saker gjelder mangler ved eiendommen, forsinkelser og tvister knyttet til betaling og oppgjør.
Aktuelle krav overfor selger vil være erstatning, prisavslag, retting eller heving. Det er avgjørende for en kjøper i slike tilfeller å reklamere i tide. Parallelt med reklamasjonsreglene løper foreldelsesfrister. Det er derfor viktig at advokat kobles inn så tidlig som mulig for å unngå at eventuelle krav går tapt.
Advokatkontoret Fløien bistår både selgere og kjøpere. Flere av våre advokater er også godkjente som advokatmeklere. Det er likevel ikke alle tvister som kan løses utenfor rettsapparatet og prosessoppdrag er derfor en stor del av vår virksomhet innenfor dette rettsområdet.
Det er vanlig at advokatutgiftene dekkes av forsikring.

HUSLEIE

Advokatkontoret Fløien har lang erfaring fra husleierett. Våre advokater har også verv i Husleietvistutvalget. På bakgrunn av vårt kontors posisjon som regionskontor for Huseiernes Landsforbund i Hordaland, tar vi utelukkende saker for utleiere og ikke for leietakere. Vanlige saker omhandler tolking av kontrakter, begjæringer om fravikelse (utkastelse), erstatning m.v.

BOLIGOPPFØRING

I forbindelse med oppføring av ny bolig eller fritidseiendom, vil forholdet i utgangspunktet reguleres av partenes avtale. Der avtalen ikke er tydelig eller har bestemmelser i strid med Bustadoppføringslova, vil loven gå foran kontrakten. Det er viktig at det tas kontakt med advokat så tidlig som mulig i prosessen dersom tvist eller uenighet oppstår. Typiske problemstillinger i en sak om boligoppføring vil være forsinkelse og tvister knyttet til spørsmål avvik fra vanlig byggeskikk eller forventet kvalitet eller uenighet om pris. Andre tvistepunkter kan være om det kan kreves dagmulkt ved forsinkelse, om det er fremsatt krav innen reklamasjons-/foreldelsesfristene og om det er grunnlag for erstatning eller prisavslag.
Advokatkontoret Fløien bistår både entreprenører, utbygger, byggmester og privatpersoner i saker knyttet til boligoppføring. Vi bistår også ved tvist knyttet til håndverkertjenester.
Det er vanlig at forbrukerens advokatkostnader til juridisk bistand ifm boligoppføring kan søkes dekket gjennom forbrukerens innboforsikring.

HÅNDVERKERTJENESTER

Saker om håndverkertjenester reguleres av partenes avtale, supplert av lov om håndverkertjenester. I de tilfeller hvor det ikke er laget noen skriftlig avtale, reguleres forholdet av loven. Loven er forbrukervennlig i den forstand at det ikke er adgang til å avtale vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven.

Som medlem av Huseiernes Landsforbund kan man gratis laste ned en standardkontrakt for bruk for håndverkertjenester. Formålet med kontrakten er å trygge prosessen for huseier som skal hyre inn en håndverker. I motsetning til hva som følger av loven, innebærer kontrakten at det gis mulighet for å krysse av for at det skal avtales dagmulkt dersom tjenesteyteren blir forsinket. Dette reduserer håndverkerens fortjeneste ved å utsette sluttarbeidet.

Typiske problemstillinger i håndverkertjenestesakene er tvist knyttet til innholdet i avtalen (hva er avtalt), hvilken kvalitet og pris er avtalt, er det grunnlag for å kreve pristillegg ift et prisoverslag og om det er grunnlag for erstatning/prisavslag. Det er viktig å engasjere advokat så tidlig som mulig, slik at reglene om reklamasjon og foreldelse blir ivaretatt.
Kostnader ved tvist om håndverkertjenester kan søkes dekket gjennom forbrukerens innboforsikring.

BYGGESAKER

Advokatkontoret Fløien har lang erfaring med bistand for forbrukere og entreprenører/byggmestre i byggesaker. Dette omfatter søknad i forbindelse med tiltak som bruksendring av bolig, nybygg, seksjonering og spørsmål ift regulering. Det er tilrådelig at advokat kontaktes så tidlig som mulig ved konflikt eller utfordringer i prosessen.

BRUKSRETTIGHETER OG SERVITUTTER

En servitutt er en rettighet på en grunneiendom som begrenser grunneiers bruk av eiendommen. Vanlige eksempler på servitutter er veirett, biloppstillingsplass, båtfesterett osv. Bruksrettigheter kan være avtalt, men kan også erverves ved hevd eller på andre måter. Konflikter knyttet til rettigheter og servitutter omhandler som oftest om rettigheten består eller hva innholdet og omfanget av rettigheten innebærer. Advokatkontoret Fløien bistår også med å opprette servitutter tilknyttet fast eiendom.

EKSPROPRIASJON

Ved ekspropriasjon har grunneier i utgangspunktet krav på full erstatning. Det rettslige grunnlaget er imidlertid ofte sammensatt og reglene om erstatning kan ha flere grunnlag. Advokatkontoret Fløien kan bistå i alle typer ekspropriasjonssaker. Vanlige tvister er saker om bygging av vei, reguleringsarbeid etter plan- og bygningsloven og våre advokater kan bistå på alle stadier av saken, alt fra forhandlinger om minnelige avtaler, kontraktsinngåelser og gjennomføring (overdragelsen).

Det følger av loven at tiltakshaver i utgangspunktet skal dekke de fleste kostnader (herunder advokatbistand) i saker om ekspropriasjon. Plikten dekker kostnader fra forhandlinger, skjønn og domstolsbehandling. I motsetning til i de fleste andre tvister, vil således klient/oppdragsgiver normalt sett ikke bli belastet kostnader til advokat i ekspropriasjonssaker. Det er fornuftig å ta kontakt med advokat så snart varsel om ekspropriasjon blir mottatt.

NABOTVISTER

Forholdet til naboer blir ofte meget dårlig når viltvoksende hekker og trær skygger for sol eller utsikt og når ulovlige bygg settes opp. Andre nabotvister kan omfatte støy, dyrehold, parkering osv. Det er sjelden en god ide å ta saken i egne hender og sage ned naboens tre eller rive hans tilbygg. Dette kan medføre store erstatningskrav.
Advokatkontoret Fløien er samarbeidskontor i Hordaland for Huseiernes Landsforbund og har lang erfaring med alle typer nabotvister.

FORVALTNING

Advokatkontoret Fløien tilbyr også bistand til forvaltning av utleieobjekter. Dette omfatter både utleie av enkeltobjekter til private, næringseiendommer og leiegårder. Ta kontakt for en gjennomgang av hva vi kan bistå deg med.

SALG AV FAST EIENDOM

Advokatkontoret Fløien kan bistå med salg av alle typer fast eiendom, være det seg tomteareal, hytter, privatboliger eller næringseiendommer. Vi gjennomfører rene salgsoppdrag og profilerer og markedsfører eiendommer for salg eller utleie. Hvor kjøper og selger har blitt enige i forkant, bistår vi gjerne med rene oppgjørsoppdrag (gjennomføring av handelen, tinglysing av skjøter og sletting og tinglysing av pantobligasjoner m.v.).

    Fagkompetanse: