ARV & SKIFTE

Arv og skifte er et av kjerneområdene i vår virksomhet. Våre advokater har lang erfaring innen rettsområdene familie,- arve,- og skifterett.

ARV OG GENERASJONSSKIFTE

Det er mange fordeler ved å ha et bevisst og gjennomtenkt forhold til arveoppgjøret og generasjonsskiftet. Våre advokater bistår ved privat og offentlig skifte og ved rettslige prosesser. Med generasjonsskifte siktes det i alminnelighet til at verdier overføres fra en generasjon til en annen, enten ved arvefall eller som arveforskudd / gave. Typisk vil overføringen skje vederlagsfritt, f. eks. ved at en eiendom overføres fra foreldre til barn.
Ved utdeling av forskudd på arv eller gave fra foreldre til barn, vil det ofte være nødvendig med bistand fra advokat for å sørge for at oppgjør og gjennomføring av generasjonsskifte (til f. eks. eiendom, bolig, fritidseiendom osv.) blir håndtert på en korrekt måte.
Ved et arveoppgjør er det gjerne flere arvinger og det kan være uklarheter om hvilke arvinger som arver hva og hvor mye. Ved arveoppgjør som omfatter fast eiendom oppstår ofte konflikter som kunne vært unngått dersom arvingene eller arvelater hadde søkt juridisk bistand tidligere.
Ta gjerne kontakt med våre advokater for gjennomføring av et arveoppgjøret. Vi vil da undersøke om det foreligger et (gyldig) testament, bistå med utstedelse av proklama, selge og fordele eiendom og eiendeler, innfri gjeld og avklare alle skatterettslige forhold som påhvilte avdøde. VI kan også bistå med alle øvrige praktiske sider ved arveoppgjøret, kontakt med gravferdsbyrå, kirke osv.

TESTAMENT

Arveloven har regler om hvem som arver deg når du dør. Lovens bestemmelser gir enkelte muligheter til å fravike utgangspunktet gjennom å opprette et testament. På den måten kan du tilgodese eller utelukke noen til å motta arv. Lovverket og reglene om arv kan være kompliserte og det er fornuftig å ta kontakt med advokat før opprettelsen av testament. For at et testament skal være gyldig er det visse formkrav som må være oppfylt. Et testament trenger videre ikke omfatte hele boet, men kan være begrenset til deler av boet eller kun enkelte gjenstander. Eksempler på når det kan være fornuftig å ta kontakt med advokat er mellom samboere – særlig de som ikke selv har barn eller hvor bare den ene parten har barn.
Testament er ikke til hinder for at man i levende live deler ut gaver. Foreldre kan således gi bort sin fritidseiendom til ett av sine barn uten at det andre barnet kan nekte dette, forutsatt at overføringen ikke skjer fra et uskiftebo.
Det er ikke noe i veien for at man oppretter testament på egen hånd. Det er imidlertid å anbefale at man tar kontakt med advokat for å få dette gjort, sørlig hvor det er omfattende eller kompliserte forhold. Våre advokater bistår med opprettelse og tolkning av testamenter, og gjennomføring av rettslige prosesser hvor det er nødvendig å bestride ugyldige testamentariske disposisjoner.

USKIFTE

Etter dagens arvelov har lengstlevende ektefelle som den klare hovedregel rett til å sitte i uskiftet bo med alle eiendeler som er i felleseie. Særlige problemstillinger kan oppstå ift særeiemidler, men også disse kan overtas i uskifte dersom dette er fastsatt i ektepakt eller arvingene samtykker.
Retten til uskifte er begrenset for samboere.
Våre advokater bistår med rådgivning ift de problemstillinger som oppstår ifm uskifte, herunder spørsmål om skifte av uskiftebo, omfanget av lengstlevendes disposisjonsrett over boet, omstøtelse av ulovlige disposisjoner, lengstlevende muligheter for å disponere i testament m.v.

SKILSMISSE

En skilsmisse innebærer at ektefelle må avklare hva som skal skje med deres formue, eiendeler og gjeld. Ofte oppstår tvist om hvilke verdier som skal fordeles og hvordan, hva som er felleseie og særeie og hva som eventuelt skal skjevdeles.
Felles for de fleste skilsmisser er at den innebærer en påkjenning. Det kan da være nødvendig å få bistand fra en advokat som tar seg av de mange og kompliserte spørsmål som oppstår ved et skilsmisseoppgjør. Særlig utfordrende vil et skilsmisse oppgjør ofte bli når ektefellene har felles barn og de også er uenige om hvem som skal ha den daglige omsorgen for barna, omfanget av samværsrett osv.
Våre advokater har lang erfaring og kompetanse i saker om økonomisk oppgjør og felleseieskifte.
Ta gjerne kontakt for nærmere vurdering av hva vi kan bistå med i din sak.

    Fagkompetanse: