ARBEIDSRETT

ANSETTELSES – OG FRATREDELSESAVTALER

Arbeidsgiver har en plikt til å utarbeide skriftlig arbeidsavtale for sine ansatte og det stilles minimumskrav til innholdet av slike avtaler. En god og gjennomarbeidet arbeidsavtale vil bidra til å ivareta partenes interesser i tillegg til at det motvirker fremtidige konflikter. Vi har i mange år bistått i tilknytning til lederavtaler, hvor vi har opparbeidet oss en særlig kompetanse.
Ved avvikling av arbeidsforhold kan partene av ulike grunner søke å avslutte arbeidsforholdet gjennom en fratredelsesavtale. Ved inngåelse av en fratredelsesavtale er det flere spørsmål å ta stilling til, både av arbeidsrettslig og skatterettslig karakter.
Våre advokater bistår regelmessig ved inngåelse og tvisteløsning knyttet til fratredelsesavtaler.

OPPSIGELSER OG AVSKJED

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere et sterkt vern mot oppsigelse og avskjed og inneholder særskilte regler knyttet til vilkår for oppsigelse og avskjed, herunder fremgangsmåten for en slik prosess.
Våre advokater behandler saker for så vel arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi bistår ved vurdering av forestående eller allerede gjennomførte oppsigelser, suspensjoner, permitteringer, avskjed eller andre disiplinære reaksjoner, samt gjennomføring av slike prosesser. Advokatfirmaet Fløien bistår også ved forhandlinger og tvister, herunder prosedyre.

OMORGANISERING OG NEDBEMANNING

Arbeidsgiver kan ha ulike behov for å foreta endringer i organisasjonen slik som effektivisering, kostnadsreduksjoner, tilpasning til markedet, flytting mv. Vi bistår både i planleggingsfasen, og gjennomføringsfasen, hvor vi ofte er involvert i forhandlinger med arbeidstakernes tillitsvalgte og fagforeninger. Vi yter også bistand til arbeidstakere i nedbemanningsprosesser både enkeltvis eller samlet som gruppe.

Petter Rysst

advokat
Se full CV

Paal A. Bjaarstad

Advokat
Se full CV